Kategorie

Máte dotaz?

Zeptejte se na cokoli. Jsme k dispozici každý všední den v čase od 9:00 do 18:00.

Online dotaz

info@manon.cz

Telefon:608 129 774

 

Prohlášení o ochraně osobních údajů

 

1. Základní ustanovení

1.1 Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: „GDPR”) je: Mgr. Jana Vejříková, IČ 69959641, se sídlem Obětí nacismu 1, 350 02 Cheb, zapsaná u Úřadu příslušného podle §71 odst. 2 živnostenského zákona: Městský úřad Cheb č. j. 0021/2011/CH (dále jen: „správce“).

1.2 Kontaktní údaje správce jsou

Adresa: Jana Vejříková – Manon.cz, Obětí nacismu 1, 350 02 Cheb

E-mail: info@manon.cz

Telefon: 608 129 774

1.3 Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen "subjekt údajů"); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.4 Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

2. Kategorie a zdroje zpracovávaných osobních údajů

2.1 Správce zpracovává osobní údaje, které mu subjekt údajů poskytl, nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění objednávky.

2.2 Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje subjektu údajů a údaje nezbytné pro plnění smlouvy, zejména: název organizace a/nebo jméno a příjmení, adresu a/nebo sídlo, e-mailovou adresu, telefonní číslo (nepovinné), u organizací IČO.

2.3 Správce osobních údajů jakožto provozovatel webové stránky Manon.cz používá na této stránce soubory cookies.

 

3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

3.1 Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 • v případě osobních údajů subjektu plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

 • v případě cookies na základě zákonného důvodu – oprávněného zájmu, který umožňuje čl. 6 odst. 1 písm f) GDPR.

3.2 Účelem zpracování osobních údajů je

 • v případě osobních údajů subjektu úspěšné vyřízení objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi subjektem údajů a správcem; tyto údaje jsou nutné pro uzavření a plnění smlouvy, bez nich nelze smlouvu uzavřít či ji ze strany správce plnit.

 • v případě cookies jde o užití za účelem zajištění základního provozu a funkčnosti webových stránek, dále k měření návštěvnosti a vytváření statistik týkajících se návštěvnosti. Soubory cookies jsou anonymní a jsou posuzovány jako datový celek, který neumožňuje identifikovat jednotlivce. Web lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání cookies (např. použitím anonymního okna v prohlížeči nebo odmítnutím sběru vybraných cookies v nastavení prohlížeče; každý prohlížeč poskytuje k tomuto příslušnou nápovědu). Při vypnutí sbírání cookies v prohlížeči nemusí být webové stránky plně funkční.

3.3 Shromážděné cookies jsou zpracovávány výhradně správcem.

3.4 Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

4. Doba uchovávání údajů

4.1 Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi subjektem údajů a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů a ke splnění požadavků, které ukládají příslušné právní předpisy, zejména daňový řád, a to po dobu 3 let od poslední povinnosti předložit řádné daňové přiznání, nedojde-li k prodloužení této lhůty ze strany daňového úřadu (až 10 let) nebo nenastane-li jiná skutečnost, která by vyžadovala prodloužení této lhůty (např. soudní spor). Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) GDPR – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

4.2 Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

5. Zpracovatelé osobních údajů (subdodavatelé správce)

5.1 Zpracovatelé osobních údajů, kteří pro správce zpracovávají osobní údaje, jsou společnosti:

 • podílející se na dodání zboží:

Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1

Zásilkovna s.r.o., se sídlem Drahobejlova 1019/27, 190 00 Praha 9, a její subdodavatelé (např. DPD, InTime, Slovenská pošta)

 • podílející se na realizaci plateb na základě smlouvy: GoPay s.r.o., se sídlem Planá 67, 370 01 Planá

 • zajišťující služby v souvislosti s provozováním e-shopu: provozovatel webhostingu Wedos Internet, a.s.

 • zajišťující odesílání dotazníků spokojenosti: Heureka.cz

 • Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

 

5.2 Osobní údaje nebudou předány do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

6. Práva subjektu údajů

6.1 Za podmínek stanovených v GDPR má subjekt údajů

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,

 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,

 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

6.2 Dále má subjekt údajů právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

 

7. Podmínky zabezpečení osobních údajů

7.1 Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

7.2 Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

7.3 Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

8. Závěrečná ustanovení

8.1 Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře subjekt údajů potvrzuje, že je seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů, a to v celém jejich rozsahu.

8.2 Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 11.9.2020.

 

 

Předchozí verze Prohlášení o ochraně osobních údajů: 

 

Prohlášení o ochraně osobních údajů platné od 25.05.2018